Стандарти для людей Public Offer Agreement

Public Offer Agreement

Публічний договір-оферта

Ця Угода про публічну пропозицію, надалі іменована „Угода”, регулює правила та порядок надання послуг, що надаються ФОП Скачковою Наталією, подані в Інтернеті за адресою https://pravila.best/public-offer-agreement. Ця Угода приймається як веб-документ і не потребує підписання.

Умови цього Договору однакові для всіх юридичних осіб, фізичних осіб чи фізичних осіб-підприємців, надалі іменовані «Замовники», звернені до виконавця ФОП Скачкова Наталія, надалі «Компанія». Договір укладається шляхом прийняття Замовником «Оферти», тобто вираженням повного та безумовного прийняття умов Оферти.

Угода набирає чинності, оскільки Замовник звертається до Компанії у будь-якій прийнятній формі, наприклад: усна, телефонна, електронна пошта або заповнення контактної форми для Замовників на сайті Компанії (https://pravila.best) з метою послуги, що надаються Компанією. Ця Угода діє до моменту виконання Сторонами (Замовником та Компанією) своїх зобов’язань.

1. Загальні умови

1.1. До подання заявки на послугу (послуги), що передбачає автоматичне прийняття цієї Угоди, Замовник зобов’язаний переглянути умови Оферти, доступні на веб-сайті Компанії. Після цього Замовник звертається до Компанії з проханням отримати послуги, що представляють інтерес, попередньо описавши наявну проблему.

1.2. Усі умови подальшої співпраці між Замовником та Компанією, включаючи пакет послуг, умови, розмір та порядок оплати, обговорюються та затверджуються індивідуально.

1.3. Одиницею виміру послуги за цією Угодою є штуки (код 2009, Код SOEI 0796 згідно з Класифікатором системи позначень одиниць виміру та обліку ДК 011-96)

1.4. Предметом цієї Угоди є послуги з навчання процесам продажу.

1.5. Послуги надаються Компанією у віддаленому режимі або в приміщенні Замовника.

2 Безпека даних

2.1. Персональні дані не поширюються і не передаються третім особам без згоди Замовника і використовуються Компанією лише для виконання Угоди.

2.2. До початку співпраці, на етапі первинного запиту Замовника, проводиться обговорення проблем та послуг, що представляють інтерес. Конфіденційною інформацією вважається будь-яка інформація, що стосується Замовника, передана у розпорядження Компанії з метою надання Компанією послуг, а також будь-яка інформація про умови співпраці сторін – Замовника та Компанії, включаючи опис , вартість та порядок виконання послуг у рамках цієї співпраці.

2.3. Замовник, зі свого боку, погоджується не поширювати в будь-яких засобах масової інформації (Інтернет – форуми, блоги, газети, радіо та телебачення, включаючи, але не обмежуючись цим) будь-яку інформацію про Компанію без попереднього схвалення змісту її офіційних представників. У разі невиконання цієї умови Компанія залишає за собою право розірвати цю Угоду.

3 Оплата послуг

3.1. Замовник здійснює оплату освітніх послуг за фактом виконання покладених на Компанію завдань.

3.2. Оплата вважається прийняттям послуг.

3.3. Всі платежі за послуги здійснюються через Інтернет за допомогою електронних переказів на поточний рахунок Компанії.

4 Обов’язки Сторін

4.1. Компанія не несе відповідальності перед Замовником за затримки, перебої в роботі, що виникають прямо чи опосередковано через дії чи бездіяльність третіх осіб та / або якість каналів зв’язку. У тому випадку, якщо з будь-якої причини Компанія не надає послуги вчасно, відповідальність Компанії обмежується виключно наданням відповідних послуг у нових умовах, запропонованих нею самою.

4.2. Компанія не несе відповідальності за упущену вигоду та втрачену вигоду, а також за будь-які непрямі збитки, понесені Замовником протягом періоду використання або невикористання послуг, що надаються Компанією.

4.3. Усі суперечки між Компанією та Клієнтом вирішуються шляхом переговорів та листування. Якщо суперечка не вирішена за цією Угодою, Сторони мають право звернутися до Комерційного суду України для вирішення спору відповідно до юрисдикції відповідного спору.

4.4. Ця Угода складається англійською та українською мовами. У разі будь-яких розбіжностей українська версія є пріоритетом для сторін.

5 Контакти та юридична інформація

ФОП Скачкова Н.В.

ІНН: 3226008902

IBAN UA363052990000026006050545567

UA 03027 Київська Києво-Святошинський с Новосiлки вул Нова б.3 кв.3

business.processes.iso9001@gmail.com

PE Наталія Скачкова

Account with Institution (Банк Бенефіціара)

Bank

JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

City KYIV, UKRAINE

Swift code PBANUA2X

Intermediary (Банк посередник)

Bank The Bank of New York Mellon,

City New York, USA

Account number 890-0085-754

Swift code IRVT US 3N

Public Offer Agreement

This Public Offer Agreement, hereinafter referred to as the “Agreement”, governs the rules and order of services provision provided by Private individual entrepreneur Skachkova Natalia, submitted online at https://pravila.best/public-offer-agreement. This Agreement is accepted as a web based document and does not need to be signed.

The terms of this Agreement are the same for all legal entities, individuals or individual entrepreneurs, hereinafter called the “Customers”, addressed to the executor by Private individual entrepreneur Skachkova Natalia, hereinafter referred to as the “Company”. The Agreement is concluded by accepting the “Offer” by the Customer, that is, by expressing the full and unconditional acceptance of the terms of the Offer.

Agreement comes into force since the Customer addresses the Company in any acceptable form, such as: oral, telephone, email or by the filling of the contact form for Customers on the Company’s site (https://pravila.best) in order to obtain the service(s) provided by the Company. This Agreement is valid until the Parties (Customer and Company) fulfill their obligations.

. .

1. General Terms

1.1. Prior to applying for the service (s), which implies the automatic acceptance of this Agreement, the Customer is obliged to review the terms and conditions of the Offer, available on the Company’s website. After that, the Customer appeals to the Company in order to obtain the services of interest having preliminary described an available problem.

1.2. All conditions for further cooperation between the Customer and the Company, including the package of services, the terms, size and procedure for payment, are discussed and approved individually.

1.3. The unit of measurement of the service under this Agreement is pieces (code 2009, SOEI Code 0796 according to the Classifier of the system of designations of units of measurement and accounting DK 011-96)

1.4. The subject of this Agreement is the Sales process training services.

1.5. Services are provided by the Company in remote mode or at а Сustomer premises.

.

2 Data security

2.1. Personal data is not distributed and is not transferred to third parties without the Customer’s consent and is used by the Company only for the Agreement execution.

2.2. Prior to the commencement of cooperation, at the stage of the Customer’s initial request, discussion of the problems, and the services of interest. Confidential information is considered to be any information relating to the Customer placed at the Company’s disposal for the purpose of the Company’s provision of services, as well as any information on the terms of cooperation of the parties – the Customer and the Company, including the description, cost and order of performance of services within this cooperation.

2.3. The Customer, from his side, agrees not to distribute in any media (internet – forums, blogs, newspapers, radio and television, including but not limited to) any information about the Company without prior approval of the content of its official representatives. In case of failure to implement this condition the Company reserves the right to termination of this Agreement.

3 Payment for services

3.1. The Customer makes payment for education services on the fact of accomplishing the tasks assigned to the Company.

3.2. A payment is considered as acceptance of the services.

3.3. All payments for the services are made online by means of electronic transfers to the current account of the Company.

4 Responsibilities of the Parties

4.1. The Company is not liable to the Customer for delays, interruptions in the work, occurring directly or indirectly due to the acts or omissions of third parties and / or the quality of the communication channels. In the case that for any reason the Company does not render the services on time, the Company’s liability is limited solely to the provision of the relevant services in the new terms proposed by itself.

4.2. The Company is not liable for lost profits and lost profits, as well as for any indirect losses incurred by the Customer during the period of use or non-use of the services provided by the Company.

4.3. All disputes between the Company and the Customer are resolved by negotiations and correspondence. If the dispute is not resolved under this Agreement, the Parties shall have the right to apply to the Сommercial Court in Ukraine for resolution of the dispute in accordance with the jurisdiction of the respective dispute.

4.4. This Agreement is composed in English and Ukrainian languages. In case of any collisions, the Ukrainian version is a priority for the parties.

.

.

5 Contacts and Legal Information

Private individual entrepreneur Natalia Skachkova

ITN:3226008902

IBAN UA363052990000026006050545567

UA 03027 Kyivska Kyiv-Sviatoshynskyi s Novosilky str. Nova b.3 kv.3

business.processes.iso9001@gmail.com

PE Natalia Skachkova

Account with Institution

Bank

JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

City KYIV, UKRAINE

Swift code PBANUA2X

Intermediary Bank

The Bank of New York Mellon

City New York, USA

Account number 890-0085-754

Swift code IRVT US 3N