Договір публічної оферти постачання програмної продукції

Викладений нижче текст договору (далі – Договір) є офіційною відкритою публічною пропозицією Фізичної особи-підприємця Скачкової Наталії Володимирівни, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №23390000000025466 від 20.02.2019 р. (далі – Постачальник), адресованою будь-якій фізичній або юридичній особі (далі – Покупець) про постачання програмної продукції, вказаної в даному Договорі, інформація про яку розміщена також на сайті Постачальника, та укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 638, 641, 642, 712 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Покупця до умов цього Договору. Далі по тексту цього Договору Постачальник і Покупець іменуються кожний окремо – Сторона, а разом- Сторони. Чинна версія Договору розміщена на сайті Постачальника і доступна для ознайомлення Покупцю до здійснення ним акцепту умов Договору. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ У цьому Договорі наведені нижче терміни застосовуються виключно в таких значеннях: Договір публічної оферти – публічний договір, розміщений на сайті Постачальника https://pravila.best Акцепт – надання Покупцем згоди на укладення даного Договору в повному обсязі і повне і беззастережне прийняття Покупцем всіх умов Договору,без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенно двостороннього письмового Договору про постачання програмної продукції. Програмна продукція (далі – ПП) – результат комп’ютерного програмування у вигляді прикладної комп’ютерної програми(як в цілому,так і її компоненти), для постачання якої Постачальник має весь необхідний обсяг прав. Детальна інформація про кількість продуктів, що доступні для придбання за даним Договором, їх актуальну вартість, технічні характеристики в залежності від виду ліцензії та інша інформація знаходиться на сайті Дистриб’ютора – www.bitrix24.ua Виробник – ТОВ «1С-Бітрікс», зареєстроване відповідно до законодавства Російської Федерації (ІПН 7717586110), а також треті особи, найменування та контактні дані яких вказані в описі відповідної ПП проекту «Маркетплейс» https://marketplace.bitrix.ua/; Дистриб’ютор – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БІТРІКС24”, зареєстроване за законодавством України (ЄДРПОУ 36149063), якому: надано Виробником за ліцензійним договором Х2Б24-08/17 від 20.10.2017 року (надалі – ліцензійний договір)право до 31.12.2023 року на умовах невиключної ліцензії на відтворення в будь якій формі або будь якими способами, без обмеження кількості копій та розповсюдження в будь-якій формі і будь-яким способом,в тому числі через мережу Інтернет, щоб треті особи могли отримати доступ до них з будь якого місця в будь який час; Дилер – Постачальник за цим Договором, який здійснює постачання на умовах Software as a servise (SaaS) ПП (доступ до ПП) та належно уповноважений на це Дистриб’ютором відповідно до умов ліцензійного договору з Виробником. Угода користувача – угода, яка укладається між Виробником і Покупцем, що передбачає права, повноваження та обмеження використання Покупцем ПП, умови якої беззастережно приймаються Покупцем під час інсталяції ПП (відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України(далі – ЦКУ)).

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах цього Договору Постачальник зобов’язується за замовленням Покупця здійснити постачання ПП, в електронному вигляді каналами мережі Інтернет (каналами електронних засобів зв’язку), а Покупець зобов’язується передплатити та прийняти ПП в порядку і на умовах, визначених цим Договором

2 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Постачальник зобов’язаний здійснити постачання ПП Покупцю в порядку, визначеному Договором.

2.2. Постачальник має право отримувати оплату за постачання ПП.

2.3. Покупець зобов’язаний оплатити Постачальнику вартість постачання ПП, розмір якої визначається вказується у Рахунку-фактурі (оферти);

2.4.Покупець зобов’язаний прийняти умови Угоди користувача під час інсталяції ПП та неухильно їх дотримуватись.

2.5. Покупець має право отримувати від Постачальника інформацію про вартість і строки постачання ПП та вимагати від Постачальника належного виконання ним зобов’язань за цим Договором.

3 ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Оплата постачання ПП здійснюється на підставі рахунку-фактури (оферти) Постачальника безготівковим платежем у гривнях на розрахунковий рахунок Постачальника. Зобов’язання з виплати вартості постачання ПП вважається виконаним у день надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника і свідчить про акцептування Договору. Рахунок-фактуру (оферту) Постачальник формує на підставі звернення Покупця і надсилає Покупцю в електронному вигляді(email, чи в інший спосіб за допомогою сучасних технологій), або за проханням Покупця в роздрукованому вигляді. При формуванні Рахунку-фактури (оферти) та постачанні програмного продукту Постачальник керується цінами, та акційними пропозиціями визначеними на сайті Дистриб’ютора – www.bitrix.ua

3.2. Постачання ПП здійснюється в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет у строк не пізніше 5 робочих днів після дня надходження на розрахунковий рахунок Постачальника коштів в оплату ПП згідно рахунку-фактури (оферти) Постачальника. Постачання включає в собі передачу ПП, ліцензійного ключа для активації, логіна та пароля, доступу до центру підтримки, інструкції зі встановлення.

3.3. Факт отримання ПП Покупцем- фізичною особою підтверджується оплатою таким Покупцем Послуг Постачальника. Постачальник зобов’язаний надіслати Покупцю рахунок-фактуру (оферту) в порядку визначеному пунктом 3.1 договору.

3.4. Факт отримання ПП Покупцем – юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі ПП (далі -Акт). Покупець зобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Акту направити Постачальнику підписаний Акт або надати мотивовану відмову від його підписання. У випадку ненадання Покупцем протягом вказаного строку підписаного Акту або мотивованої відмови, вважається, що Акт підписаний Покупцем, і Покупець не має жодних претензій до Постачальника.

3.5. Якщо інше прямо не передбачено, кожна із Сторін самостійно несе усі видатки та витрати, що виникають у зв’язку з виконанням покладених на неї зобов’язань.

4 ЯКІСТЬ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ

4.1. Якість ПП повинна відповідати вимогам заявленим Виробником та супровідній документації.

4.2. Відповідна документація, яка стосується ПП та вимагається відповідно до чинного законодавства України, знаходяться на сайті за посиланням https://dev.1c-bitrix.ru/docs/

4.3. Постачальник не здійснює надання послуг з технічної підтримки ПП. Послуги з технічної підтримки ПП надаються виключно Виробником.

4.4. Постачальник та/або Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки Покупця, які є результатом використання Покупцем ПП і виникли в результаті:

4.4.1. порушення та/або помилок при експлуатації ПП Покупцем;

4.4.2. некоректних дій персоналу Покупця, а також неполадок технічних засобів і збоїв електрообладнання Покупця, а також навмисних дій третіх осіб або обставин непереборної сили;

4.4.3. несумісності чи конфліктів ПП з іншими програмними продуктами, встановленими на обладнанні Покупця;

4.4.4. інтеграції/адаптації ПП з іншими системами,або внесення Покупцем в ПП змін та інших втручань;

4.4.5. неоднозначного тлумачення Покупцем супровідної документації, невідповідності результатів використання ПП очікуванням Покупця;

4.4.6. за збої в нормальній роботі ПП у випадку, якщо у Покупця встановлене програмне забезпечення третіх осіб, для якого ПП не була адаптована,і яке самостійно може змінювати налаштування ПП, та може сповільнювати роботу або зменшувати продуктивність комп’ютера, приводити до зменшення ресурсів комп’ютера, доступних для ПП, в результаті чого повноцінна робота ПП стає неможливою, або у випадку, якщо на комп’ютері Покупця встановлено неліцензійне програмне забезпечення;

4.4.7.за шкоду, змушені перерви в діловій активності, втрату ділових або інших даних або інформації, претензії або витрати, непрямі або випадкові збитки, а також упущену вигоду, викликані використанням або пов’язані з використанням ПП, а також за збиток, викликаний можливими помилками в ПП, навіть якщо Постачальнику та/або Виробнику стало відомо про можливість такого збитку, втрат, претензій або витрат, так само як і за будь-які претензії з боку третіх осіб.

4.5. Укладаючи цей Договір, Покупець підтверджує, що ознайомився з Правилами повернення програмних продуктів, що розміщені за посиланням https://www.bitrix.ua/buy/refund.php, та погоджується з ними. Покупець також підтверджує, що в повному обсязі ознайомлений з характеристиками та функціональними можливостями ПП до укладення цього Договору.

5 ГАРАНТІЇ ЩОДО ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

5.1. Постачальник гарантує, що наділений всім необхідним обсягом прав на постачання ПП.

5.2. Всі права інтелектуальної власності на ПП, що постачається за даним Договором, належать Виробнику та не переходять до Покупця.

5.3. Покупець гарантує, що не буде:

5.3.1. змінювати або усувати в ПП будь-які відомості, що стосуються авторських прав, комерційної таємниці, торговельних марок або інших прав інтелектуальної власності Виробника та/або Постачальника;

5.3.2. обходити будь-які технічні обмеження, встановлені в ПП;

5.3.3. публікувати, відтворювати ПП, надаючи іншим особам можливість її скопіювати;

5.3.4. надавати доступ до ПП (дистрибутиву ПП) через електронні системи інформації, в тому числі через мережу Інтернет, таким чином, що будь-яка особа може її отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором. Дане обмеження в будь-якому випадку не забороняє Покупцю надавати доступ третім особам до кінцевих результатів роботи ПП, що отримуються внаслідок її використання за функціональним призначенням;

5.3.5. використовувати ПП будь-яким способом, забороненим чинним законодавством;

5.3.6. використовувати або реєструвати будь-яку торговельну марку або комерційне найменування, схоже з засобами індивідуалізації Постачальника та/або Виробника.

5.4. Покупець має право використовувати ПП виключно з урахуванням обмежень, встановлених в даному розділі Договору та в Угоді користувача, та лише з метою безпосереднього функціонального призначення ПП. Покупець зобов’язаний дотримуватися всіх технічних обмежень, які встановлені Постачальником та/або Виробником стосовно ПП, що постачається за даним Договором.

5.5. Покупець зобов’язаний негайно повідомляти Постачальника про всі виявлені або підозрілі випадки незаконного використання ПП, так само як і про всі інші форми порушення прав інтелектуальної власності Постачальника та/або Виробника.

6 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань Сторони несуть відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України.

6.2. У разі порушення Покупцем гарантій, визначених в пункті 5.3 даного Договору, Покупець зобов’язується відшкодувати Постачальнику та/або Виробнику всі понесені ним збитки та інші витрати, заподіяні Покупцем таким порушенням.

7 ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

8 ДІЯ ОБСТАВИН НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили.

8.2. Обставинами непереборної сили за цим Договором визнаються такі події: пожежі, стихійні лиха, землетруси, повені, смерчі, урагани, епідемії, епізоотії, карантинні заходи, терористичні акти, військові дії, введення надзвичайного стану, повстання, акти громадянської непокори, страйки(за винятком страйків працівників Сторін), а також інші обставини, виникнення,дію та наслідки яких неможливо було передбачити або запобігти розумними заходами, якщо такі обставини безпосередньо впливають на виконання Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором.

8.3. Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили, приблизний строк тривалості та наскільки їх дія перешкоджає Стороні виконувати свої обов’язки за цим Договором, з наданням підтвердження Торгово-Промислової Палати України або іншого уповноваженого органу протягом 7 (семи) календарних днів від дати виникнення цих обставин.

8.4. Недотримання строків повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини як на підставу звільнення від відповідальності.

8.5. Якщо обставини непереборної сили перешкоджали своєчасному повідомленню Сторони, повідомлення повинно бути надіслане протягом 7 (семи) календарних днів з моменту, коли це стало можливим.

8.6. Сторона не має права посилатися на обставини непереборної сили для звільнення від відповідальності, якщо далі обставини виникли після настання строку виконання відповідних зобов’язань за цим Договором.

8.7. У випадку виникнення обставин непереборної сили, визначених в пункті 8.2 Договору, виконання Сторонами зобов’язань за даним Договором призупиняється до закінчення строку дії таких обставин, а терміни виконання зобов’язань за цим Договором продовжуються на строк дії обставин непереборної сили. Після завершення дії таких обставин Сторони розпочинають виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо вони не дійшли згоди про інше.

9 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Цей Договір, будь які додатки та додаткові угоди до нього, а також документація, дані та будь яка інша інформація, що надається за даним Договором, становлять конфіденційну інформацію.

9.2. Для цілей цього Договору інформація та її зміст не вважатимуться конфіденційними, якщо така інформація є загальнодоступною у момент її надання або згодом стане загальнодоступною не з вини Сторони, яка одержала інформацію, а також у випадку, коли відповідні дані стали відомі Стороні до того, як їх було надано їй іншого Стороною.

9.3. Кожна Сторона зобов’язується використовувати конфіденційну інформацію виключно з метою виконання своїх зобов’язань, передбачених Договором, і докладати всіх розумних зусиль для забезпечення збереження інформації від неправомірного доступу третіх осіб.

9.4. Конфіденційна інформація не може бути розкрита третім особам, опублікована чи іншим чином розголошена Сторонами протягом строку дії Договору і після припинення його дії, незалежно від підстав такого припинення.

9.5. Конфіденційна інформація може бути розголошена третім особам без попередньої письмової згоди Сторони, про яку дана інформація розкривається, в обмеженому обсязі, який є розумно необхідним:

9.5.1. при отриманні Стороною письмового запиту компетентного органу державної влади, відповідь на який вимагає розкриття конфіденційної інформації;

9.5.2. у разі звернення Сторони до державного органу, якщо здійснення останнім прав і/чи виконання обов’язків неможливе без наявності у нього даних, які становлять конфіденційну інформацію;

9.5.3. при наданні конфіденційної інформації уповноваженим представникам Сторони в обсязі, необхідному для виконання ними своїх обов’язків, і тільки за умови попереднього повідомлення про те, що ця інформація є конфіденційною;

9.5.4. для виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором;

9.5.5. при використанні конфіденційної інформації для отримання банківських послуг (в обсязі, достатньому для здійснення банком обслуговування Сторони);

9.5.6. в інших випадках, коли розголошення вимагається чинним законодавством України.

9.6. У разі такого розкриття конфіденційної інформації, яка не відповідає умовам даного Договору, винна Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.7.Постачальник має право використовувати інформацію про факт укладення цього Договору із зазначенням Покупця (торговельної марки та/або комерційного найменування Покупця) і предмета цього Договору в рекламно-маркетингових цілях при публікації в засобах масової інформації, включаючи, але не обмежуючись друкованими, радіо, телебаченням, електронними, на Інтернет-сайті Постачальника, у прес-релізах та інших формах інформування.

10 ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його акцепту Покупцем і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором. Акцептом договору є сплата Покупцем рахунку-фактури(оферти) Постачальника за програмну продукції.

10.2. Сторони гарантують, що:

10.2.1. на момент укладення цього Договору вони незв’язані будь-яким зобов’язанням, яке може тим чи іншим чином перешкодити повному або частковому виконанню всіх умов Договору;

10.2.2. їм невідомі будь-які інші обставини, які перешкоджають кожній зі Сторін укласти даний Договір і належним чином виконати всі зобов’язання за ним;

10.2.3. в повному обсязі будуть дотримуватись і виконувати умови цього Договору та самостійно нестимуть ризик невиконання чи неналежного виконання Договору;

10.2.4. не мають наміру вчиняти будь-які дії, які можуть призвести до порушення прав і/чи нанесення шкоди честі, гідності, ділової репутації іншої Сторони та/або третіх осіб;

10.2.5. укладення даного Договору і його виконання не суперечать чинному законодавству України, міжнародним нормам чи звичаям ділового обороту;

10.2.6. розуміють предмет та зміст даного Договору, права і обов’язки кожної Сторони, які витікають або пов’язані із виконанням Договору,а також суть термінів, що вживаються у Договорі;

10.2.7. при укладенні Договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які можуть мати істотне значення та були свідомо приховані ними;

10.2.8. цей Договір укладається у відповідності з їх справжньою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психологічного тиску і відповідає реальній домовленості між ними;

10.2.9. при укладенні цього Договору та визначенні його умов між ними немає зловмисної домовленості;

10.2.10. даний Договір укладається на вигідних для них умовах і не є результатом впливу тяжких обставин на будь яку Сторону;

10.2.11. правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є Фіктивним) і не приховує інший правочин (не є удаваним).

10.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, застосовними до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.4. Після акцептування цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні і письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

10.5. Постачальник несе повну відповідальність за правильність вказаних ним у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

10.6. Всі письмові повідомлення, пов’язані з цим Договором, направляються на адресу Постачальника, вказану в цьому Договорі. На адресу Покупця, яку він, у разі потреби, зазначе, рекомендованою поштою з повідомленням про вручення, або вручаються представникам сторін особисто під розпис. У разі, якщо повідомлення не буде отримано Стороною, що буде підтверджено поверненням стороні-відправнику поштового повідомлення з відміткою про неможливість вручення, в тому числі на підставі зміни стороною-одержувачем адреси, вказаної в цьому Договорі, про що інша Сторона не була сповіщена, повідомлення вважатиметься отриманим з дати його відправлення, незалежно від фактичного отримання.

10.7. Сторони добровільно надають свою безумовну згоду на обробку будь-яких персональних даних, які стали відомими в результаті виконання цього договору. Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, зберіганням, адаптацією, оновленням, використанням, поширенням та знищенням персональних даних, Також Сторони погоджуються з тим, що після підписання цього договору вони звільняються від обов’язку отримувати. додаткові згоди на передачу персональних даних, необхідних для належного виконання договірних зобов’язань. Сторони договору зобов’язуються при зміні своїх персональних даних негайно повідомляти один одного про це, надаючи,у разі необхідності, відповідні документи.

10.8. Правовідносини сторін, не врегульовані положеннями цього Договору, регулюються нормами чинного в Україні законодавства.

10.9. Постачальник є платником єдиного податку З групи за ставкою 5%.

10.10. Операція з постачання програмної продукції звільнена від оподаткування податком на додану вартість на підставі пункту 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України.

11 РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Фізична особа-підприємець Скачкова Наталія Володимирівна

Місцезнаходження: м. Київ, Києво Святошинський район, село Новосілки, вулиця Нова 3, 3

Код за ЄДРПОУ 3226008902

Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA523052990000026001050376281 Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Телефон +380 (63) 824 9001

E-mail: business.processes.iso9001@gmail.com ЕЦП: https://paperless.com.ua/share/ufUWtCFopaHyRV2f1FOgqUaQiPYfrYpRfd7UtqGlXgU8117652

Прокрутити вгору
Subscribe and receive useful news on standardization and automation OK No thanks